Getingevägen vid universitetssjukhuset

Så läser du kartan: Röd markering visar vägar som är helt avstängda för trafik. Blå markering - påbjuden busstrafik samt öppet för gång- och cykel. Orange - behörig trafik samt gång- och cykel. Grönt - öppet för alla trafikslag. Karta: Lunds kommun.

Kort om vägarbetet:

I vecka 8 2018 startade ett mer omfattande ledningsarbete med fjärrvärme som tar vägbanan i anspråk. Detta arbete för spårvägen samordnas med regionens arbete med ny entré till sjukhusområdet. Fjärrvärmearbetet pågår till och med vecka 16. 

Även Baravägen påverkas av byggarbete. Där är dock inte Lunds kommun som bygger, utan Region Skåne. På Baravägen, i höjd med Klinikgatan, byggs två nya kulvertsystem (underjordiska tunnlar) för framtidens sjukhus. När det arbetet är färdigt - årsskiftet 2018-2019 - tar spårvägsbygget på Baravägen vid.
 

Tid:

Den 24 september 2017 påbörjades en ny byggetapp av spårvägen vid Skånes universitetssjukhus. Det påverkar infartsvägar till och från sjukhuset, förbifartstrafiken på Getingevägen samt hållplatsläget för sjukhusterminalen.

Så påverkas trafiken:

  • Den befintliga Entrégatan är nu stängd permanent som infart till sjukhuset. En ny gata - Blåljusgatan - har byggts norr om den stängda Entrégatan. Den nya gatan är enbart öppen för blåljustrafik.

  • Förbifartstrafik på Getingevägen i höjd med sjukhusterminalen är stängd på grund av spårvägsbygget; ett körfält i vardera riktningen är öppet för kollektivtrafiken.

  • Bilburna besökare som ska till sjukhuset hänvisas i första hand till Lasarettsgatan via Baravägen. Tillfälliga mindre infarter till sjukhuset öppnas också via Remissgatan (infart från Sölvegatan) samt via Helgonavägen. Lasarettsgatan blir dock huvudinfarten under byggtiden.

  • Cyklister och fotgängare kommer att kunna komma förbi de olika byggarbetsplatserna, men för tilllfället leds gång- och cykeltrafik via Tornavägen på grund av Region Skånes och Peabs arbete med kulvertar vid Klinikgatan.

Så påverkas kollektivtrafiken:

Bygget av spårvägen på Getingevägen påverkar även kollektivtrafiken. Söndagen den 24 september flyttades hållplatsen "Universitetssjukhuset" till ett nytt tillfälligt läge ca 150 meter längre upp mot korsningen med Baravägen. På det gamla läget börjar så småningom den nya hållplatsen för både spårvagn och buss att byggas.

Flytten omfattar alla busslinjer som idag stannar på hållplatsen och innebär att de ca 5000 dagliga påstigande resenärerna får en något längre gångväg till sjukhusets olika byggnader. Därför kan det vara bra att vara ute i lite mer god tid om man har en tid att passa.

För den som reser mellan Lund C och sjukhusområdet kan även linje 1, som stannar på Sölvegatan, hållplats "Fysiologen", vara ett alternativ beroende på vilken verksamhet man ska besöka. Då kommer man in på sjukhusområdet via BMC, barnsjukhuset och baksidan av Blocket, där akutmottagningen ligger.

Den tillfälliga hållplatsen "Universitetssjukhuset" kommer att vara i bruk under hela byggtiden för spårvägen. Den gamla hållplatsen revs i november 2017. 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund