Bredgatan/Getingevägen

I januari 2018 återupptogs byggarbetet med ledningar i marken på Bredgatan vid Allhelgonakyrkan.

Gång- och cykeltrafik kan passera under vägarbetets gång medan motortrafiken leds om. Karta: Lunds kommun.

Biltrafik kan inte passera. Trafik österifrån får välja Sandgatan-Paradisgatan. Du som kommer söderifrån väljer Bantorget-Klostergatan-Kyrkogatan. Ska du till Bredgatan kör du rakt fram. Kör ut via S:t Petri kyrkogata.

Norra Vallgatan stängs för biltrafik 23 samt 26-29 mars

På fredag den 23 mars, kl 07.00-16.00, stängs Norra Vallgatan av för biltrafik. Korsningen kommer att vara öppen under helgen för att sedan stängas igen den 26-29 mars. Då är det stängt även efter arbetstid. Fotgängare och cyklister kan som tidigare ta sig förbi arbetet. Biltrafik till Bredgatan hänvisas till infart via Sandgatan-Paradisgatan. Anledningen är att vi behöver flytta fjärrvärmeledningar. Vi beklagar djupt att avstängningen inte meddelats tidigare. Som ofta i Lund ligger många överraskningar under markytan. Skyltning finns på plats.

 

Byggarbetet:

Vi fortsätter med förläggning av dag- och spillvattenledningar i korsningen vid Allhelgonakyrkan och vidare upp till sjukhusområdet. Nya ledningar ska också kopplas i korsningen Bredgatan-Norra Vallgatan. En gammal fjärrvärmekulvert och en kammare ska rivas och nya fjärrvärmerör ska läggas i marken.

Därefter väntar arbetet med återställning av gatan och bygget av själva spårvägen:
Kontaktledningsfundament, kanalisation, vibrationsmattor, spår och spårplattor av betong.
Till sist kommer ytskiktet på plats, tillsammans med kontaktlednings- och belysningsstolparna.


Så påverkas trafiken:

  • I vecka 12 påbörjas ett arbete med vatten- och avloppsledningar i Kung Oscars väg upp mot Getingevägen. Detta innebär att endast ett körfält är öppet för busstrafiken. Körfältet signalregleras. Biltrafiken är avstängd sedan i augusti. Gång- och cykelvägen leds temporärt genom parken vid Norra promenaden. Detta arbete startar i vecka 9. 

  • Bredgatan, mellan Kävlingevägen och Allhelgona Kyrkogata är fortsättningsvis avstängd för allmän trafik; ett körfält är öppet för stadsbussarna (linje 1). Bussgatan regleras med skyltning och trafikljus.
  • Då byggarbetet påverkar framkomligheten för stadsbussarna som trafikerar Bredgatan söder om den aktuella korsningen, dras hållplatsen Åke Hans in, och linjer 2 och 4 får förändrade körvägar. Se www.skånetrafiken.se samt länken längs ner på denna sida för mer information.

  • Bredgatan i höjd med S:t Laurentiigatan är helt avstängd för all motortrafik. S:t Laurentiigatan är fortsatt öppen för dubbelriktad behörig trafik.

  • Allmän biltrafik, som ska till Bredgatan norrifrån, får köra in via Norra Vallgatan, med
    undantag under perioden 22-26 januari, då korsningen Bredgatan-Norra Vallgatan behöver stängas helt på grund av ett arbete med koppling av vattenledningar. Även senare under våren kommer denna korsning att tillfälligt behöva stängas av igen - då för fjärrvärmearbete. Mer information om det kommer under mars eller april, beroende på när arbetet ska göras.

  • Fotgängare och cyklister kan passera byggarbetsplatsen på Bredgatan längs Allhelgonakyrkan. De som kommer från S:t Laurentiigatan har samma passage som tidigare, via torgytan mellan Norra Vallgatan och Allhelgona Kyrkogata.


Byggtid:
 15 januari – mitten av juni 2018. 
Mer information från Skånetrafiken:
Linje 2 och 4 får ändrad körväg 15 januari - 16 juni, 2018

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund