Beslut om genomförandeform för infrastrukturen

15 oktober, 2015

Utökad samverkan/partnering är den genomförandeform som ska användas när infrastrukturen för spårvägen mellan Lund C och ESS handlas upp. Beslutet togs i projektets politiska styrgrupp den 28 augusti.

Utökad samverkan/partnering innebär att beställare (i vårt fall, Lunds kommun), entreprenör, konsult och underentreprenörer samverkar och tillsammans ser till att resultatet blir den bästa möjliga utifrån de ekonomiska ramar som gäller för kommunen.

Arbetet delas in i två faser. I den första fasen görs detaljprojektering. Parallellt med detta upprättas och förfinas kostnadskalkyl för projektet. Fokus sätts på tillgängliga medel och prioriteringar görs efter dessa. Under fas 1 arbetas även detaljerade planer och detaljerad tidplan för byggandet fram.
När denna fas är färdig går man vidare till fas 2: byggfasen. Målsättingen är att ha samma entreprenör för båda faserna men möjlighet finns även för beställaren att handla upp en annan entreprenör.

I partnering/utökad samverkan är det en förutsättning att arbeta med öppenhet i ekonomiska frågor. Detta innebär att beställaren har full insyn i projektets ekonomi och att uppföljning och prognostisering görs gemensamt. Syftet är att skapa ett högt kostnadsmedvetande hos alla aktörer. Inga överraskningar skall behöva uppstå.

Detta arbetssätt ger en bra kontroll och styrning av kostnader och tider samt ger möjlighet till att ta tillvara entreprenörens kunskap redan detaljprojekteringen. Det möjliggör även ett effektivt arbetssätt med fokus på minimering av störningar, konflikter och spilltider.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund