Dispositionsplan för centrala Brunnshög godkänd

29 april, 2015

Styrgrupp för Brunnshögsprojektet har godkänt en dispositionsplan för centrala Brunnshög. Dokumentet kommer att stå som underlag för det fortsätta arbetet med detaljplanerna i stadsdelen.

Spårvägshållplatsen Brunnshög centrum ska ligga vid torget och här ska spårvagnarna köra på de gåendes villkor.

Enligt planen kommer centrala Brunnshög att bli en funktionellt, socialt- och estetiskt blandad stad. Genom en blandning av bostadsformer och byggnadstypologier skapas en tät, spännande och levande stad som fungerar dygnet och året runt. Målsättningen att bebyggelsen består av ungefär hälften bostäder och hälften verksamheter.

Lunds innerstad står som förebild för utbyggnaden när det gäller rumslighet och skala, men det ska också finnas möjlighet att rymma profilbyggnader med en annan skala och andra funktioner än dem man hittar i centrala Lund.

Spårvägsgatan med skiftande bredd och karaktär blir det primära stråket i stadsdelen. Här ska spårvagnen samsas med gående och cyklister, vilket innebär att hastigheten får anpassas till trafiksituationen.

Spårvägen kommer att gestaltas enligt principer för promenadsstad med småskaliga gaturum, upplevelserikedom och stimulans. Verksamheter kommer att koncentreras till hållplatslägen. I de partier av gatan där service inte är möjlig att etablera i bottenvåningarna, kommer kontor och andra verksamheter prioriteras för att möjliggöra en mer livfull miljö.

Med grönska, service och bra kollektivtrafik blir centrala Brunnshög en naturlig förlängning av Lunds stadskärna.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund