Investeringskostnad för spårvägen stämmer bra överens med den tidigare kalkylen

19 oktober, 2015

Projektet Spårväg Lund C – ESS har under hösten gjort en fördjupad analys och en uppdaterad beräkning av investeringskostnaden för infrastrukturen. Detta i enlighet med rekommendationer från den oberoende expertgruppen som genomlyste projektets beslutsunderlag våren 2015. Den nya kostnadsberäkningen har anpassats till 2016 års kostnadsnivå och har beräknats nu till 776 mkr.

Granskningsrapporten, som presenterades den 16 juni, samt kommunstyrelsens beslut från den 2 september pekade speciellt på att fördjupad analys skulle göras för spåranläggningen, inklusive växlar, el, signal, och telekommunikation, ledningsomläggningar samt byggherrekostnader.

Projektet har därför anlitat en rad olika experter för att på nytt genomlysa investeringskostnaderna. Kostnaderna har även jämförts med nya erfarenhetsvärden från andra spårvagnsstäder. Denna kalkyl har dessutom diskuterats vid årets konferens "Nordiskt spårvägsmöte" i Stockholm i september, som hade investeringskostnader som tema.

Den nu gällande kostnaden för projektet beräknas till 776 mkr, d.v.s. en ökning med ca fem procent. Två procent av ökningen kan hänskjutas till indexuppräkning till 2016 års kostnadsnivå. Övriga delar som justerats är främst kostnader för elförsörjningen, byggherrekostnader och provisorier under byggtiden.

För att minska riskerna för att kostnaderna ska överskrida budget har tidigare fattats ett beslut om en samverkansform – partnering/utökad samverkan – där kommunen och entreprenöreren tillsammans bestämmer en projektbudget som är anpassad till kommunens ekonomiska ramar.

Den uppdaterade kostnadskalkylen presenterades den 9 oktober för den politiska styrgruppen för projektet Spårväg Lund C-ESS och kommunen räknar med att den även kommer att redovisas i ansökan om stadsmiljöavtal.

Mer läsning:

Fördjupad analys för investeringskostnad för spårväg Lund C - ESS (pdf)

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund