Opinionsmätning 2014: yngre mest positiva till spårvägsplanerna

29 april, 2015

Tredje året i rad mäter samarbetsorganisationen Spårvagnar i Skåne kännedom och inställning till spårvagnar. Enkäten handlar om planerna att införa spårvagnar i Malmö, Lund och Helsingborg.

 resenärer

Foto: News Øresund, Johan Wessman

Under september och oktober har undersökningsföretaget GfK, som genomförde årets mätning, telefonintervjuat 2000 respondenter – 500 malmöbor, 1000 lundabor och 500 helsingborgsbor.
Kännedomen högst i Lund 94% av de tillfrågade i Lund känner till att det planeras för spårvagnar i Skåne; 92% av svarande lundabor känner till att det planeras för spårvagnstrafik i Lund. Av alla tre städerna där undersökning genomfördes är kännedomen är högst i Lund.

På frågan om spontana inställning till spårvagnar svarar 15% att de är mycket positiva, 24% -  ganska positiva, 25% varken positiva eller negativa, 16% ganska negativa och 18% mycket negativa (1% har svarat "vet ej").

"För Lunds del tycks invånarna ha gett ett mera polariserat svar med 39% spontant positiv och 34% spontant negativ inställning till spårvagnar, vilket är dubbelt så hög andel spontant negativa som i t ex Malmö. När det gäller Lund är det framför allt 66 år och äldre, 52%, samt med sysselsättning pensionär, 53%, som har spontant mest negativ inställning till spårvagnar", skriver GfK i undersökningens sammanfattning.

De som är positiva till spårvagnar ser fördelar med minskad biltrafik i innerstaden och upplever spårvagnar som smidiga. De som är negativa menar att investeringskostand är för hög och att bussar också kan klara trafiken.   

Intresset finns men få tar del av kommunens information Drygt hälften av respondenterna säger att de är intresserade av information om förändringar i staden, men bara en tredjedel känner till begreppet "Kunskapsstråket" - ett stråk med arbetsplatser och utbyggnadssplaner där spårvagnarna också ska gå. 

Enbart en av tio har någon gång besökt webbplatsen www.spårväglund.se; enbart två av tio har tagit del av kommunens information om spårvagnsplanerna. De flesta informerar sig via massmedia: Sydsvenskan anges som huvudinformationskälla, men också kommunens webbplats är för 44% av respondenterna en viktig informationskanal om händelser i staden.  

De flesta har någon gång åkt spårvagn och upplevde det positivt. 86% lundabor svarar att kan också tänka sig att åka spårvagn i Skåne när det blir aktuellt.

Läs rapporten i sin helhet:

Spårvagnar i Skåne: Opinionsundersökning 2014

Mer läsning:

Pressmeddelande Spårvagnar i Skåne

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund