Planeringen för spårvägen fortsätter

19 oktober, 2015

Planeringen för spårvägen fortsätter i enlighet med kommunstyrelsens tidigare inriktningsbeslut. Det har kommunstyrelsen beslutat på sitt sammanträde i början av september.

En av punkterna på kommunstyrelsens sammanträde den 2 september handlade om vidare arbete med spårvägsplanerna. Detta efter att den oberoende expertgruppen hade presenterat sin rapport i juni och kommit med rekommendationer för fortsatt arbete.

I enlighet med dessa har det beslutats att ett fördjupat gestaltningsprogram ska tas fram och att det blir ett föremål för offentlig dialog, med fokus på stadsmiljö- samt natur- och kulturmiljöfrågor.

I vidare arbete ska projektet också uppdatera resandeprognoserna samt förtydliga styrning och uppföljning av sitt arbete. Även den samhällsekonomiskaanalysen och kostnadskalkylen ska uppdateras löpande. I det fortsätta arbetet ska man även pröva möjliga kostnadseffektiviseringar med bibehållen kapacitet.

Kommunstyrelsen beslutade dessutom om att ansökan om medel inom stadsmiljöavtalen ska lämnas in till staten för att säkra den statliga medfinansieringen. Samtidigt ska man utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för den händelse att medfinansiering uteblir.

Slutligen har kommunstyrelsen beslutat om att styrgruppens arbete med projektets granskning förklaras nu avslutat.


Här finns formuleringarna i sin helhet:
Tjänsteskrivelsen till Kommunstyrelsen gällande granskning av spårväg (pdf) 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund