Second opinion på spårvägsplanerna

29 april, 2015

Den 4 mars beslutade kommunstyrelsen att en oberoende expertgrupp ska ge en second opinion på projektets beslutsunderlag.

Visionsbild: Getingevägen

Vision: Getingevägen. Bild: Metro arkitekter och Lunds kommun

Projektet Spårväg Lund C-ESS har pågått under flera år och drivs idag av en gemensam projektorganisation tillsammans med Region Skåne/Skånetrafiken. Kommunfullmäktige har antagit detaljplaner för aktuell sträcka och parterna jobbar med att avsluta arbetet med förfrågningsunderlagen för upphandling av bana, depå och vagnar.

Projektets komplexitet och storlek gör att det finns anledning att oberoende granska och genomlysa projektet. De frågeställningar som ska ligga till grund för granskningen är:

Hållbar stadsutveckling: Hur påverkas förutsättningar för stadsutveckling i stråket beroende på val av trafikslag? Bidrar projektet till kommunens mål avseende tillväxt och miljö?

Resandeunderlag: Är bedömningarna av det framtida kollektivtrafikresandet i stråket rimliga – på kort och lång sikt?

Stadsmiljö och kulturmiljö: Hur påverkas befintliga stads- och kulturmiljöer utmed stråket?

Störningar och emissioner: Hur påverkas människor och verksamheter längs sträckan?

Ekonomisk hållbarhet: Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för kommunens ekonomi? Är kostnadsberäkningar för spårvägsanläggningen rimliga? Hur påverkas driftbudgeten? Hur påverkas kommunens markinnehav och skatteintäkter?

För varje av dessa frågeställningar ska dessa punkter besvaras: Vilka beslutsunderlag finns? Vilka beslut har fattats? Är samtliga relevanta aspekter av området är utredda? Är de bedömningar som gjorts rimliga och beslut som fattats gjorda på relevanta grunder?

Expertgruppen ska rapportera till en ny politisk styrgrupp bestående av 11 ledamöter som representerar samtliga partier i Lunds kommunfullmäktige. Härnäst ska en upphandling av expertgruppen påbörjas. Kommunstyrelsen har avsatt 1,5 Mkr för utredningsarbetet.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund