Nu startar planeringen av den sydvästra delen av centrala Brunnshög

8 juni, 2018

Mellan 350 och 400 bostäder kan det bli när den sydvästra delen av centrala Brunnshög byggs. Idag beslutade byggnadsnämndens arbetsutskott att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Två detaljplaner som just vunnit laga kraft ger Brunnshög cirka 900 bostäder under drygt två år. Fortsättningen på utbyggnaden är sedan tänkt att ske mellan det som kallats handelskvarteret och Solbjersvägen. Det aktuella planområdet är cirka 2,3 hektar och är en del av en större kommunal fastighet.

Kvarteren kommer att få en renodlad stadskaraktär med i huvudsak bostäder i olika former och möjligen inslag av service, handel och kontor. Det ingår inga skolor, större parker eller andra platsbildningar i planområdet.

Intentionen är att planområdet ska innehålla 350-400 bostäder. Kvarteret delas upp av gröna gång- och cykelpassager så att fem mindre kvarter bildas. En volymstudie för området visar att det kan innehålla totalt cirka 50 000 kvadratmeter BTA.

– Nu säkerställer vi att det kan fortsätta byggas bostäder på Brunnshög under de kommande åren. Det nya området bidrar positivt med en blandad bebyggelse med både radhus och flerfamiljshus, säger Björn Abelson (S) ordförande i Byggnadsnämnden.

I kvarteret inre föreslås radhus med högst tre våningar och i ytterkanterna placeras flerfamiljshus med fyra till sex våningar. Resultatet blir att de högre husen avskärmar gårdarna från buller samtidigt som de lägre husen gör gårdarna ljusa.

I kvarteret ska det vara tryggt att vistas för exempelvis barn, då biltrafiken kommer att begränsas. Det kommer också att finnas lekmiljöer i kvarteret och planskilda cykelpassager under Solbjersvägen. I kanten av kvarteret är det även tänkt ett parkeringshus som kommer att förse området med parkeringsplatser.

Den planbeställning som är till grund för uppdraget omfattade även kvarten väster och norr om Brunnshögstorget. Dessa delar, som kan komma att innehålla ett höghus, kommer att planläggas i en separat detaljplan. 

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund