Clemenstorget

Bild för - P4S_6746_1.jpg

På Clemenstorget ska spårvägshållplatsen Lund C vara placerad.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Tid

Arbetet startade i mars 2018. Nu är kontaktledningsfundamenten och dagvattenledningarna klara. På gång är arbete med överbyggnad där spåren läggs, ytskikt, vibrationsmattor och kanalisation av spårvägens egna ledningar. Vi förbereder också för spårvägshållplatsen. Underlaget har jämnats ut för att vi ska kunna bygga vidare. Hela arbetet inklusive spårläggning pågår till och med våren 2019.

Så påverkas trafiken

  • Arbetet hindrar genomfartstrafiken. Behörig trafik på S:t Laurentiigatan får köra in och ut från torgets söderifrån. Se karta. Övrig trafik hänvisas till Clemenstorgets södra del med in- och utfart via Bangatan. Arbetet påverkar gång- och cykeltrafikens sträckning. Se karta.


  • Den 17 september stängde vi den norra delen av korsningen Clemenstorget – S:t Laurentiigatan – Karl den XI-gatan även för behörig biltrafik. Behörig biltrafik till S:t Laurentiigatan kör nu in söderifrån, förbi S.t Petri Kyrkogata och längs torgets östra sida.


  • Även gång- och cykeltrafikanter från Clemenstorget behöver ta sig in till S:t Laurentiigatan söderifrån. Gång- och cykeltrafik som kommer från Karl XI-gatan leds via torgets norra sida runt och kommer upp igen till S:t Laurentiigatan söderifrån, på torgets östra sida. Vi skyltar på plats.

    Skälet till avstängningen är att vi ska förbereda inför monteringen av spårvägens växel genom kanalisation och överbyggnad. Växeln anländer si början av november och monteras på plats. Korsningen kommer att vara stängd till vintern 2018.
  • Under byggtiden för denna etapp upphör Bangatans reglering som bussgata på vardagar mellan kl 15.00 och 18.00 i södergående riktning. Regleringen i norrgående riktning gäller även fortsättningsvis. 

Övrigt arbete på Clemenstorget

Ombyggnaden av Clemenstorget är centralt i utvecklingen av Lund C som viktig knutpunkt i det regionala transportsystemet. Ombyggnaden görs i etapper. I vecka 12-14 2018 startade etapp 1 genom att vissa träd flyttades i anslutning till spårvagnshållplatsen. 

Den nya höjdnivån på torget kommer att ligga något över dagens. Detta beror på att rotsystemen idag är ytliga. För att avlasta marktrycket på rötterna utreds nu flera alternativ som ska minska belastningen eller ta bort belastningen helt för de träd som blir kvar. Geonät eller avlastningsgaller är de alternativ som nu främst diskuteras. 

Förutom den avlastande konstruktionen görs flera andra saker. Träden får större sammanhängande planteringsgropar än idag. Stenmjölsytorna får en inblandning av pimpsten för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Det utreds också ifall större träd ska få särskilda luftbrunnar för att säkra syresättningen.

Träd som inte bedöms ha optimala förutsättningar efter ombyggnaderna eller är olämpligt placerade utifrån den nya gestaltningen, kommer att flyttas till Vindarnas park intill Max IV och Science Village i Brunnshög. Tre plataner samt fyra lindar flyttades under våren 2018. Våren är den bästa årstiden för flytt. Träden som flyttades från Clemenstorget till Vindarnas park i mars 2017 har klarat sig bra. Ytterligare en lind kommer att flyttas och senare ersättas med en ny platan i den nya torgnivån.

En platan i nordöstra delen av torget har visat sig vara död eller i mycket dåligt skick. Trädet togs bort under våren.

De stora ombyggnadsarbetena på Clemenstorget startar sent under 2018 och kommer vara färdigställda under 2019. Senare etapper är beroende av när den nya centralstationen kan förverkligas. Jernhusen och Lunds kommun samarbetar i planeringen inför byggstart som preliminärt beräknas ske 2021.


Mer läsning:

Pressmeddelande Lunds kommun 180320:

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

Så gick det till när skulpturen skulle flyttas:

Tårna har lämnat Clemenstorget (2017-06-08)

 

Läs om trädflytten på dessa sidor:

Nu flyttas åtta av Clemenstorgets träd till Brunnshög (2017-03-06)

Flytt av Clemenstorgets träd framflyttad till v. 11 (2017-03-14)

Trädflytten går enligt plan (2017-03-20)

 

Se bilder på vår Facebooksida:

www.facebook.com/sparvaglund

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund