Clemenstorget

Bild för - P4S_6746_1.jpg

På Clemenstorget ska spårvägshållplatsen Lund C vara placerad.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet 

Nu har vi asfalterat vägen för behörig biltrafik samt gång och cykel på S:t Laurentiigatan. Stensättning pågår. Kontaktledningsfundamenten, dagvattenledningarna och arbetet med överbyggnad och kanalisation till spårvägen är klara och vi formar och armerar inför spårläggning. Spårvägsväxeln har anlänt och ska monteras. Arbetet med spårvägens xäxel blir något försenat på grund av försenad leverans av vissa byggdetaljer. Växeln ska monteras i januari 2019 och då måste spåret värmas upp för att det kvalitetsmässigt ska bli bra. Det går inte att värma upp spåret om det har byggts in med gatsten, därför får vi avvakta något med stensättningen precis i spåret. Stensättningen i spårområdet påbörjas i februari, så snart det är möjligt. Däremot blir gång- och cykelvägen längs gatan och övrig stensättning klar till jul 2018.

Vi förbereder också för spårvagnshållplatsen. Hela arbetet inklusive spårläggning pågår till och med våren 2019.

Så påverkas trafiken

  • Från och med den 5 december kör du in och ut via Clemenstorget om du ska till S:t Laurentiigatan till och med vårdcentralen och S:t Laurentiigatan 18. Till Skånegårdar och Stiftelsen Studentskegården kör du in och ut via Bredgatan.

  • I september stängde vi den norra delen av korsningen Clemenstorget – S:t Laurentiigatan – Karl den XI-gatan även för behörig biltrafik. Behörig biltrafik till S:t Laurentiigatan kör nu in söderifrån, förbi S.t Petri Kyrkogata och längs torgets östra sida. Vi har åter öppnat för gångtrafik och cykeltrafik i korsningens norra del. Gång- och cykeltrafik leds sedan runt torget eller till övergången på S:t Laurentiigatan vid vårdcentralen. Vi skyltar på plats. 
    Skälet till avstängningen är att vi monterar spårvägens växel på Clemenstorget mot S:t Laurentiigatan. Växeln anlände i november och ska monteras på plats. Korsningen kommer att vara stängd till våren 2019.
  • Vi har fått ändra avstängningen vid norra delen av Clemenstorget något. Detta gör att ytan för gående och cyklister blir något smalare. Ändringen beror på att vi ska färdigställa korsningen mot Karl XI-gatan. Vi ska även arbeta med stensättning i korsningen. Stensättningen börjar efter årsskiftet.
  • Under byggtiden för denna etapp upphör Bangatans reglering som bussgata på vardagar mellan kl 15:00 och 18:00 i södergående riktning. Regleringen i norrgående riktning gäller även fortsättningsvis. 

Övrigt arbete på Clemenstorget

Ombyggnaden av Clemenstorget är centralt i utvecklingen av Lund C som viktig knutpunkt i det regionala transportsystemet. Ombyggnaden görs i etapper. I vecka 12-14 2018 startade etapp 1 genom att vissa träd flyttades i anslutning till spårvagnshållplatsen. 

Den nya höjdnivån på torget kommer att ligga något över dagens. Detta beror på att rotsystemen idag är ytliga. För att avlasta marktrycket på rötterna utreds nu flera alternativ som ska minska belastningen eller ta bort belastningen helt för de träd som blir kvar. Geonät eller avlastningsgaller är de alternativ som nu främst diskuteras. 

Förutom den avlastande konstruktionen görs flera andra saker. Träden får större sammanhängande planteringsgropar än idag. Stenmjölsytorna får en inblandning av pimpsten för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Det utreds också ifall större träd ska få särskilda luftbrunnar för att säkra syresättningen.

Träd som inte bedöms ha optimala förutsättningar efter ombyggnaderna eller är olämpligt placerade utifrån den nya gestaltningen, kommer att flyttas till Vindarnas park intill Max IV och Science Village i Brunnshög. Tre plataner samt fyra lindar flyttades under våren 2018. Våren är den bästa årstiden för flytt. Träden som flyttades från Clemenstorget till Vindarnas park i mars 2017 har klarat sig bra. Ytterligare en lind kommer att flyttas och senare ersättas med en ny platan i den nya torgnivån.

En platan i nordöstra delen av torget har visat sig vara död eller i mycket dåligt skick. Trädet togs bort under våren.

De stora ombyggnadsarbetena på Clemenstorget startar sent under 2018 och kommer vara färdigställda under 2019. Senare etapper är beroende av när den nya centralstationen kan förverkligas. Jernhusen och Lunds kommun samarbetar i planeringen inför byggstart som preliminärt beräknas ske 2021.


Mer läsning:

Pressmeddelande Lunds kommun 180320:

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

Så gick det till när skulpturen skulle flyttas:

Tårna har lämnat Clemenstorget (2017-06-08)

 

Läs om trädflytten på dessa sidor:

Nu flyttas åtta av Clemenstorgets träd till Brunnshög (2017-03-06)

Flytt av Clemenstorgets träd framflyttad till v. 11 (2017-03-14)

Trädflytten går enligt plan (2017-03-20)

 

Se bilder på vår Facebooksida:

www.facebook.com/sparvaglund

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund