Spårvagnsdepå

Bild för - sparvagnsdepa_lund.jpg

Den 6 september 2018 beslutade Regionfastigheter att tilldela Skanska Sverige AB den första delen av entreprenaden för Spårvagnsdepån i Lund. På den här sidan kommer ni att kunna följa bygget av depån.

Eftersom ingen överprövning skett av tilldelningsbeslutet för första delen av depåbygget, vann beslutet laga kraft tisdagen den 18 september. 

Del 1 omfattar spår, kontaktledningar och teknik till vagnarna

Den första delen omfattar mark och BEST. I BEST ingår spår, kontaktledningar och specifik teknik som behövs för vagnarna utanför och inne i depån. Skanska kommer ansvara för allt markarbete, men i entreprenaden ingår även ett samordningsansvar för själva depåbyggnadsentreprenaden som kommer upphandlas separat.

Skanska ska även utföra vissa, för byggnaden spårvagnsspecifika, tekniska installationer samt utföra spåranläggningsarbeten och kontaktledningsarbeten på depåtomten.

Tisdagen den 16 oktober deltog personal från Skanska på en informationsträff som hölls på ESS och kort information om byggprojektet presenterades.

Del 2 gäller depåbyggnaden

Den andra delen omfattar själva byggnaden. Tilldelning av den andra delen sker senare i höst. Läs mer på Skånetrafikens webbplats.

 

Byggarbetet

Under hösten 2018 pågår schakt- och fyllnadsarbeten, bortforsling av överskottsmaterial och byggnation av vägar inom arbetsområdet.

Senare i höst och under vintern 2018/19 kommer ett tillfälligt platskontor för etableringen att sättas på plats. Arbeten med vatten och avlopp påbörjas, vilket bland annat innebär montage av pumpstationer för dagvatten och avlopp. Dessutom påbörjas arbete med kanalisation och vägar och så förbereds spårvägsarbetet.

Så påverkas trafik och boende i området

Det blir en hel del byggtransporter med material till och från arbetsplatsen. Transporterna av etableringskontoret sker via väg som går in till infart D mot ESS. Persontrafik kommer att ansluta direkt till Odarslövsvägen när etableringen är på plats. Preliminärt blir detta i månadsskiftet november-december.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund