Getingevägen vid universitetssjukhuset

Bild för - P4S_3382.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om vägarbetet

Vi har nu börjat lägga spår på en etapp i gamla Lundalänken, från Lasarettsgatan till Blåljusgatan. Arbetet pågår under hösten.

Vi förbereder också för spårbyggnation mellan Lasarettsgatan och Klinikgatan. Kring jul i december kommer arbetsområdet att utökas i denna del.

Arbetet med vatten och avlopp börjar nu bli klart och det som återstår är inkoppling av ledningar - så kallade serviser - till fastigheterna längs sträckningen. De gamla ledningarna kan rivas.

Innan vi börjar bygga spår måste vi göra hållplatser och gång- och cykelvägarna färdiga.

Även Baravägen påverkas av byggarbete. Där är dock inte Lunds kommun som bygger, utan Region Skåne. På Baravägen, i höjd med Klinikgatan, byggs två nya kulvertsystem (underjordiska tunnlar) för framtidens sjukhus. När det arbetet är färdigt - årsskiftet 2018-2019 - tar spårvägsbygget på Baravägen vid.

 

Tid

I september 2018 startar vi arbetet med gång- och cykelvägen på sidan mot kyrkogården. 

Hösten 2017 påbörjades en ny byggetapp av spårvägen vid Skånes universitetssjukhus. Det påverkar infartsvägar till och från sjukhuset, förbifartstrafiken på Getingevägen samt hållplatsläget för sjukhusterminalen.

Så påverkas trafiken

  • Med start i vecka 32 kommer gång- och cykelvägen samt vägen för bussar vid sjukhuset tillfälligt att ledas om. Bussen stannar på samma ställe som innan, busshållplatsen flyttas inte. Gång- och cykelvägen ska under denna period istället ledas via Baravägen. Vi skyltar på plats. Omledningen är cirka 150 meter. Omledningen beror på att vi ska gräva en djup schakt för att koppla in en stor vattenledning. 
  • Övergångsstället mitt för Blåljusgatan stängdes i början av augusti 2018. Gående hänvisas till ett övergångsställe i korsningen Baravägen-Getingevägen. Blåljusgatan är den nya vägen norr om Entrégatan. Blåljusgatan är endast öppen för blåljustrafik

  • Den befintliga Entrégatan är stängd permanent som infart till sjukhuset. 

  • Förbifartstrafik på Getingevägen i höjd med sjukhusterminalen är stängd på grund av spårvägsbygget; ett körfält i vardera riktningen är öppet för kollektivtrafiken.

  • Bilburna besökare som ska till sjukhuset hänvisas i första hand till Lasarettsgatan via Baravägen. Tillfälliga mindre infarter till sjukhuset öppnas också via Remissgatan (infart från Sölvegatan) samt via Helgonavägen. Lasarettsgatan blir dock huvudinfarten under byggtiden.

  • Cyklister och fotgängare kommer att kunna komma förbi de olika byggarbetsplatserna, men för tilllfället leds gång- och cykeltrafik via Tornavägen på grund av Region Skånes och Peabs arbete med kulvertar vid Klinikgatan.

Så påverkas kollektivtrafiken

Bygget av spårvägen på Getingevägen påverkar även kollektivtrafiken. I september 2017 flyttades hållplatsen "Universitetssjukhuset" till ett nytt tillfälligt läge ca 150 meter längre upp mot korsningen med Baravägen. På det gamla läget börjar så småningom den nya hållplatsen för både spårvagn och buss att byggas.

Flytten omfattar alla busslinjer som idag stannar på hållplatsen och innebär att de ca 5000 dagliga påstigande resenärerna får en något längre gångväg till sjukhusets olika byggnader. Därför kan det vara bra att vara ute i lite mer god tid om man har en tid att passa.

För den som reser mellan Lund C och sjukhusområdet kan även linje 1, som stannar på Sölvegatan, hållplats "Fysiologen", vara ett alternativ beroende på vilken verksamhet man ska besöka. Då kommer man in på sjukhusområdet via BMC, barnsjukhuset och baksidan av Blocket, där akutmottagningen ligger. Ett annat alternativ kan vara linje 9, som kör in på sjukhusområdet. Mer information finns på skanetrafiken.se.

Den tillfälliga hållplatsen "Universitetssjukhuset" kommer att vara i bruk under hela byggtiden för spårvägen. Den gamla hållplatsen revs i november 2017. 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund