Odarslövsvägen

Längs Odarslövsvägen sträcker sig spårvägen cirka 500 meter fram till den framtida depån som ska ligga strax efter ESS.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Tid

Omläggningarna av vatten- och avloppsledningar i korsningarna mellan spårvägen och Odarslövsvägen respektive Partikelgatan är klara.

Entreprenören Barslund arbetar med nya servisledningar till spårvägsdepån och till ESS. De blir klara i vecka 27. Barslund utför arbeten åt VA SYD. Kraftringen utför arbeten åt Spårvägsdepån (Region Skåne). En servisledning är den ledning som ansluter från VA SYDS huvudledning till en fastighet.

Under sommaren 2018 lägger vi nya ledningar till lågtempererad fjärrvärme. Vi startar vid Utmarksvägen och rör oss längs spårvägen mot Solbjersvägen. Under hösten börjar vi även lägga ledningar åt andra hållet mot Science Village. Fjärrvärmearbetet sker i samarbete med Kraftringen.

Spårarbetet fortsätter under sommaren ut till Odarslövsvägen. Vi monterar spår och gjuter balkar.

I vecka 27-29 startar schaktningen för enkelspåret mellan Partikelgatan och den blivande spårvägsdepån. Därefter blir det ett uppehåll under semestern. Arbetet sätter i gång igen i vecka 32. Då fortsätter vi med kontaktledningar för att sedan starta med spårmontage under hösten. Enkelspåret blir 500 meter långt.

Den nya sträckningen av Utmarksvägen börjar byggas under senare delen av sommaren. Sträckningen är ett par hundra meter och ligger närmast Odarslövsvägen. 

Gång- och cykelvägen längs spårvägen ska anläggas efter fjärrvärmearbetet, senare under hösten. Gång- och cykelvägen ska även fungera som räddningsväg.

Så påverkas trafiken

Byggtrafiken går till största delen i spårvägslinjen och påverkar därför inte trafiken på vägarna. Det som däremot kan påverka Odarslövsvägen är arbetet med enkelspåret från ändhållplatsen Science Village/ESS fram till depån. Detta arbete skapar en del byggtrafik – främst i form av lastbilar som fraktar material och schaktmassor.

Buller

På grund av den ökade byggtrafiken i samband med enkelspåret kan det bli något bullrigare än i dag. Detta gäller främst den västra sidan av Odarslövsvägen.

 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund