Sölvegatan vid E22

Bild för - P4S_7987.jpg

Delsträckan på Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen kommer att få en helt ny karaktär när platsen är färdigbyggd. Gatusektionen breddas rejält, gatunivån sänks med flera meter och nya växter ska ersätta de gamla.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

  • Cirkulationsplatsen i Sölvegatan-Uardavägen har hägnats in. Vi har lagt spår i den ena delen av rondellen. Trafiken kommer förbi rondellen.
  • Även längre ner på Sölvegatan mot brobygget till E22 har vi hägnat in ett mindre område. Gång- och cykelvägen leds förbi och det är skyltat hur man tar sig fram.
  • På Sölvegatan mellan Uardavägen och Sångarevägen pågår arbete med vatten och avlopp, kabel- och kontaktledningsfundament.
  • Senare i höst kommer den permanenta belysningen för både bil-, gång- och cykeltrafik att sättas upp. Tills dess finns tillfällig belysning.
  • Strax öster om Sångarevägen ska vi under senare delen av hösten anlägga ett dagvattenmagasin. Magasinet kommer att göra att vi undviker översvämningar under E22 vid skyfall. Magasinet består av 50 meter långa plaströr med en diameter på 1,6 meter. Rören läggs i två parallella ledningar. Schaktningen startar i vecka 43. Arbetet med själva dagvattenmagasinet påbörjas i vecka 45.

Så påverkas trafiken

  • Vi har nu börjat asfaltera den nya sträckningen till cykelvägen längs Ideon mot Scheelevägen. Plattor läggs till gångvägen precis bredvid och under E22. Asfalteringen kommer i första läget att fortsätta mot Sångarevägen. 

  • Anslutningen av gång- och cykelvägen upp mot Qlik är asfalterad utom där spårvägens likriktare ska placeras precis väster om E22.
  • Gång- och cykelvägen vid rondellen Sölvegatan-Uardavägen har justerats något och leds nu på den östra sidan mot Brunnshög. Skyltning finns på plats.
  • Med start vecka 23 blir Sölvegatan mellan Sångarevägen och Uardavägen enkelriktad i riktning mot Sångarevägen. Bussgatan i Spexarevägen kommer att öppnas för trafik i en riktning (österut). Enkelriktningen beror på arbeten med lednings-omläggningar samt spårarbete för spårvägen och ska gälla till våren 2019. Infarten till Ericsson hålls öppen via den enkelriktade gatan.
  • Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen är helt stängd för motortrafik. När spårvägsbygget är färdigt kommer denna sträcka åter att öppnas för biltrafik.
Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund