Sölvegatan vid E22

Bild för - P4S_3823.jpg

Delsträckan på Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen kommer att få en helt ny karaktär när platsen är färdigbyggd. Gatusektionen breddas rejält, gatunivån sänks med flera meter, vegetationen runt omkring tas bort för att sedan ersättas med nya växter, ledningar byggs om och så gör även bron för E22:an.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Under den nya bron till E22 pågår arbete med vatten- och avlopp samt fjärrvärme. Den 16 juni görs stor omkoppling av den vattenledning som matar vattentornet. 

Rondellen i Sölvegatan-Uardavägen har hägnats in för att vi ska förbereda marken för spårläggning. Trafiken kommer förbi rondellen.

Även längre ner på Sölvegatan mot brobygget till E22 har vi hägnat in ett mindre område. Gång- och cykelvägen leds förbi och det är skyltat hur man tar sig fram.

På Sölvegatan mellan Uardavägen och Sångarevägen pågår arbete med fjärrvärme, fjärrkyla, VA, kabel- och kontaktledningsfundament.

Tid

Gång- och cykelvägen under E22 har nu fått bättre underlag genom att vi har lagt på finkornigt grus och packat marken. 

Så påverkas trafiken

- Under vecka 23 kommer Sölvegatan mellan Sångarevägen och Uardavägen att bli enkelriktad i riktning mot Sångarevägen. Bussgatan i Spexarevägen kommer att öppnas för trafik i en riktning (österut). Enkelriktningen beror på arbeten med lednings-omläggningar samt spårarbete för spårvägen och ska gälla till våren 2019. Infarten till Ericsson hålls öppen via den enkelriktade gatan.

Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen är helt stängd för motortrafik. 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund