S:t Laurentiigatan

Bild för - P4S_7580.jpg

Nu har vi monterat spår i S:t Laurentiigatan. Stensättning av gatsten och den vita linjen som ska avgränsa spåret pågår.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Vi har arbetat oss nedåt mot S:t Laurentiigatan och i slutet av juni nådde spårmontaget till korsningen mot Karl XI-gatan, där vi inväntar nästa etapp som är montering av spårvägens växel i början av november. I augusti började vi sätta sten, både gatsten och den vita linjen som ska avgränsa spåret. Asfaltering utförs efter hand. Vi startar vid Allhelgonakyrkan och går mot Clemenstorget. Vid några tillfällen kommer en kranbil för att lossa material till stensättningen. Bilen står endast på S:t Laurentiigatan en kort stund, men kan återkomma några gånger per dag. Ibland kan behörig trafik behöva vänta några minuter på att komma förbi, men kranbilen flyttar sig alltid så snabbt det går.

I november/december ska vi plantera 15 nya träd (Robinior) längs S:t Laurentiigatan. Det blir en rad längs södra delen av gatan och enstaka träd vid gräsytan invid Lindbergska skolan. 

I december 2018 ska spåret, gång- och cykelvägen samt vägen för behörig biltrafik vara klara på S:t Laurentiigatan. Resterande arbete är bland annat att sätta upp kontaktledningsstolpar och kontaktlina. Till detta används en kranbil, men arbetet är inte bullrande. Förutom en spårväg, ny gång- och cykelväg, ny belysning och nya träd har Lundaborna fått ett uppgraderat ledningsnät för vatten och avlopp samt fjärrvärme. Eftersom inga ledningar förutom spårvägens egna ska ligga under spåret, har Lunds kommun, VA SYD och Kraftringen passat på att byta ut ledningsnätet.

 

Så påverkas trafiken

 • Du som bor eller har verksamhet på S:t Laurentiigatan kör in och ut via Clemenstorget. Se kartan nedan.


 • Måndagen den 17 september stängde vi den norra delen av korsningen Clemenstorget – S:t Laurentiigatan – Karl den XI-gatan även för behörig trafik. Behörig trafik till S:t Laurentiigatan kör nu in söderifrån, via S:t Petri Kyrkogata och Karl XI-gatan. Vi skyltar på plats. Skälet till avstängningen är att vi ska förbereda inför monteringen av spårvägens växel genom kanalisation och överbyggnad. Växeln anländer i början av november och ska monteras på plats. Korsningen kommer att vara stängd till vintern.


   
 • Även gång- och cykeltrafikanter från Clemenstorget behöver ta sig in till S:t Laurentiigatan söderifrån. Gång- och cykeltrafik som kommer från Karl XI-gatan leds via torgets norra sida runt och kommer upp igen till S:t Laurentiigatan söderifrån, på torgets östra sida. Vi skyltar på plats. 
 • Allhelgona Kyrkogata, mellan Bredgatan och Allhelgonakyrkans nya infart, skyltas också som bussgata, och det blir inte längre tillåtet att parkera på gatumark här. Det påverkar ett tiotal parkeringsplatser.

 • För Allhelgona Kyrkogata, mellan kyrkans nya infart och Norra Vallgatan, gäller endast behörig trafik. Boende och besökare kan angöra sina målpunkter som tidigare.

 • Allmän trafik hänvisas till Bredgatan - Norra Vallgatan - Allhelgona kyrkogata. 

 • Gång- och cykeltrafik förbi byggarbetsplatserna är möjlig, utom vid de tillfälliga avstängningarna några timmar i taget. Gång- och cykelvägen samsas med behörig trafik på den södra delen av S:t Laurentiigatan.


 • I vecka 42 2018 kommer vi att börja färdigställa etapper i södra delen av S:t Laurentiigatan. Infart till Kråkelyckan (Skånegårdar) kommer hela tiden att ske från Bredgatan. Infart till vårdcentralen och närliggande byggnader sker från Clemenstorget. Vecka 43 ska gång- och cykelvägen i den norra kanten av S:t Laurentiigatan vara asfalterad och kan börja användas. Arbetet fortsätter sedan etappvis och då leds den behöriga biltrafiken över stensättningen i spårområdet. Tänk på att inte cykla i spåret då det kan medföra en olycksrisk! När spårvägen är klar ska behörig biltrafik gå på S:t Laurentiigatans södra sida.

 • Till årsskiftet beräknas hela gaturummet med spår, stensättning och vita linjen att vara klart. Efter det återstår arbeten med kontaktledningar och kontaktstolpar - inget som bullrar så mycket.

Så påverkas boendemiljön

Stensättningen – som pågår fram till och med december – skapar en del buller. När vi monterar växeln använder vi stora fordon som kommer att höras. Även till trädplanteringen i november-december används lastbilar och kranbilar som kan bullra dagtid. Fordonen används några dagar i sträck. Buller och vibrationer är svåra att undvika men vi försöker orsaka så små störningar som möjligt. Vibrationerna föjs upp med en speciell mätare och om nivåerna skulle närma sig gränsvärdet avbryts byggarbetet tillfälligt för att välja en annan byggmetod.  

 


Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund