S:t Laurentiigatan

Bild för - P4S_0827.jpg

Nu har vi monterat spår i S:t Laurentiigatan. Stensättning av gatsten och den vita linjen som ska avgränsa spåret pågår.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet 

Vi har nu monterat belysningsstolpar på S:t Laurentiigatan och Bredgatan.

Över spårvägens växel på Clemenstorget står det ett tält. Tältet är 10 x 40 meter och används när växeln ska svetsas. Inne i tältet är det cirka 10 grader – en nödvändighet för att vi ska kunna svetsa växeln. Tältet står innanför byggstaketen. 

För att få upp temperaturen i tältet används dieseldrivna värmekällor. Dessa placeras i nära anslutning till tältet. Tyvärr låter det lite från värmekällorna och de behöver vara igång dygnet runt för att bibehålla temperaturen i tältet.   

Det kommer att ta cirka tre veckor att svetsa växeln tillsammans med spåret på Clemenstorget och längst ner på S:t Laurentiigatan. Spåret kan svetsas i en kallare temperatur, det är inte så känsligt. Efter svetsningen monteras en del av det signalsystem som ska hänga ihop med växeln. Vi ska även gjuta spårets betongbalkar och betongplattan till växeln. Detta sker troligtvis i vecka 9. Över Clemenstorget kan det ske en del transporter av material. Stensättningen i spårområdet påbörjas i februari, så snart det är möjligt. 

Vi har planterat sexton nya träd (Robinior) längs S:t Laurentiigatan. Det är rad längs södra delen av gatan och enstaka träd vid gräsytan invid Lindebergska skolan. 

Vi har asfalterat vägen för behörig biltrafik samt gång och cykel på S:t Laurentiigatan. Spåret är monterat längs hela S:t Laurentiigatan. Arbetet fortsätter med att vi sätter sten, både gatsten och den vita linjen i granit som ska avgränsa spåret. Vid några tillfällen kommer en kranbil för att lossa material till stensättningen. Bilen står endast på S:t Laurentiigatan en kort stund, men kan återkomma några gånger per dag. Ibland kan behörig trafik behöva vänta några minuter på att komma förbi, men kranbilen flyttar sig alltid så snabbt det går. 

Resterande arbete på S:t Laurentiigatan är bland annat att sätta upp kontaktledningsstolpar och kontaktlina. Till detta används en kranbil, men arbetet är inte bullrande. Dessutom återstår en del stensättning i spårområdet. Förutom en spårväg, ny gång- och cykelväg, ny belysning och nya träd har Lundaborna fått ett uppgraderat ledningsnät för vatten och avlopp samt fjärrvärme. Eftersom inga ledningar förutom spårvägens egna ska ligga under spåret, har Lunds kommun, VA SYD och Kraftringen passat på att byta ut ledningsnätet.

Så påverkas trafiken

  • Från och med den 17 januari 2019 kör all behörig trafik in på S:t Laurentiigatan från Clemenstorget. Vägen är alltså enkelriktad. Detta gäller även trafik till och från Studentskegården och Skånegårdar.


  • Den norra delen av korsningen Clemenstorget – S:t Laurentiigatan – Karl den XI-gatan är stängd även för behörig trafik. Behörig trafik till S:t Laurentiigatan kör nu in söderifrån, via S:t Petri Kyrkogata och Karl XI-gatan. Korsningen kommer att vara stängd till våren. Vi skyltar på plats. Vi har åter öppnat för gångtrafik i korsningens norra del och vi kommer att öppna för cykeltrafik. Gång- och cykeltrafik leds sedan runt torget eller till övergången på S:t Laurentiigatan vid vårdcentralen. Även här skyltar vi på plats. 
  • Vi har fått ändra avstängningen vid norra delen av Clemenstorget något. Detta gör att ytan för gående och cyklister blir något smalare. Ändringen beror på att vi ska färdigställa korsningen mot Karl XI-gatan. Vi ska även arbeta med stensättning i korsningen. Stensättningen börjar efter årsskiftet.

  • Allhelgona Kyrkogata, mellan Bredgatan och Allhelgonakyrkans nya infart, skyltas också som bussgata, och det blir inte längre tillåtet att parkera på gatumark här. Det påverkar ett tiotal parkeringsplatser.
  • För Allhelgona Kyrkogata, mellan kyrkans nya infart och Norra Vallgatan, gäller endast behörig trafik. Boende och besökare kan angöra sina målpunkter som tidigare.
  • Allmän trafik hänvisas till Bredgatan - Norra Vallgatan - Allhelgona kyrkogata. 
  • Gång- och cykeltrafik förbi byggarbetsplatserna är möjlig, utom vid de tillfälliga avstängningarna några timmar i taget. 

Så påverkas boendemiljön

Stensättningen skapar en del buller. Buller och vibrationer är svåra att undvika, men vi försöker orsaka så små störningar som möjligt. Vibrationerna föjs upp med en speciell mätare och om nivåerna skulle närma sig gränsvärdet avbryts byggarbetet tillfälligt för att välja en annan byggmetod.  Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund