S:t Laurentiigatan

Bild för - P4S_7580.jpg

Nu har vi monterat spår i S:t Laurentiigatan. Stensättning av gatsten och den vita linjen som ska avgränsa spåret pågår.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Nu har vi asfalterat vägen för behörig biltrafik samt gång och cykel på S:t Laurentiigatan. Spåret är monterat längs hela S:t Laurentiigatan. Arbetet fortsätter med att vi sätter sten, både gatsten och den vita linjen i granit som ska avgränsa spåret. Vid några tillfällen kommer en kranbil för att lossa material till stensättningen. Bilen står endast på S:t Laurentiigatan en kort stund, men kan återkomma några gånger per dag. Ibland kan behörig trafik behöva vänta några minuter på att komma förbi, men kranbilen flyttar sig alltid så snabbt det går.

Spårvägsväxeln till Clemenstorget har anlänt och ska monteras. Arbetet med spårvägens växel blir något försenat på grund av försenad leverans av vissa byggdetaljer. Växeln ska monteras i januari 2019 och då måste spåret värmas upp för att det kvalitetsmässigt ska bli bra. Det går inte att värma upp spåret om det har byggts in med gatsten, därför får vi avvakta något med stensättningen precis i spåret. Stensättningen i spårområdet påbörjas i februari så snart det är möjligt. Däremot blir asfalteringen av gatan för behörig trafik i S:t Laurentiigatan klar till jul 2018, liksom gång- och cykelvägen längs gatan och övrig stensättning.

Vi har planterat sexton nya träd (Robinior) längs S:t Laurentiigatan. Det är rad längs södra delen av gatan och enstaka träd vid gräsytan invid Lindebergska skolan. 

Vid årsskiftet 2018-19 ska spåret, gång- och cykelvägen samt vägen för behörig biltrafik vara klara på S:t Laurentiigatan. Resterande arbete är bland annat att sätta upp kontaktledningsstolpar och kontaktlina. Till detta används en kranbil, men arbetet är inte bullrande. Dessutom återstår en del stensättning i spårområdet. Förutom en spårväg, ny gång- och cykelväg, ny belysning och nya träd har Lundaborna fått ett uppgraderat ledningsnät för vatten och avlopp samt fjärrvärme. Eftersom inga ledningar förutom spårvägens egna ska ligga under spåret, har Lunds kommun, VA SYD och Kraftringen passat på att byta ut ledningsnätet.

 

Så påverkas trafiken

  • Från och med den 5 december kör du in och ut via Clemenstorget om du ska till S:t Laurentiigatan till och med vårdcentralen och S:t Laurentiigatan 18. Till Skånegårdar och Stiftelsen Studentskegården kör du in och ut från Bredgatan.

  • I september stängde vi den norra delen av korsningen Clemenstorget – S:t Laurentiigatan – Karl den XI-gatan även för behörig trafik. Behörig trafik till S:t Laurentiigatan kör nu in söderifrån, via S:t Petri Kyrkogata och Karl XI-gatan. Korsningen kommer att vara stängd till våren. Vi skyltar på plats. Vi har åter öppnat för gångtrafik i korsningens norra del och vi kommer att öppna för cykeltrafik. Gång- och cykeltrafik leds sedan runt torget eller till övergången på S:t Laurentiigatan vid vårdcentralen. Även här skyltar vi på plats. 
  • Vi har fått ändra avstängningen vid norra delen av Clemenstorget något. Detta gör att ytan för gående och cyklister blir något smalare. Ändringen beror på att vi ska färdigställa korsningen mot Karl XI-gatan. Vi ska även arbeta med stensättning i korsningen. Stensättningen börjar efter årsskiftet.

  • Allhelgona Kyrkogata, mellan Bredgatan och Allhelgonakyrkans nya infart, skyltas också som bussgata, och det blir inte längre tillåtet att parkera på gatumark här. Det påverkar ett tiotal parkeringsplatser.
  • För Allhelgona Kyrkogata, mellan kyrkans nya infart och Norra Vallgatan, gäller endast behörig trafik. Boende och besökare kan angöra sina målpunkter som tidigare.
  • Allmän trafik hänvisas till Bredgatan - Norra Vallgatan - Allhelgona kyrkogata. 
  • Gång- och cykeltrafik förbi byggarbetsplatserna är möjlig, utom vid de tillfälliga avstängningarna några timmar i taget. Gång- och cykelvägen samsas med behörig trafik på den södra delen av S:t Laurentiigatan.

Så påverkas boendemiljön

Stensättningen – som pågår fram till och med februari 2019 – skapar en del buller. När vi monterar växeln använder vi stora fordon som kommer att höras. Även till trädplanteringen i december används lastbilar och kranbilar som kan bullra dagtid. Fordonen används några dagar i sträck. Buller och vibrationer är svåra att undvika men vi försöker orsaka så små störningar som möjligt. Vibrationerna föjs upp med en speciell mätare och om nivåerna skulle närma sig gränsvärdet avbryts byggarbetet tillfälligt för att välja en annan byggmetod.  Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund