Depå

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå ifrån eller ha sin arbetsplats här.

Skiss över en möjlig utformning för spårvagnsdepån i Lund. Illustration: Tengbom.

Depån ska ligga längst ut på spårvägslinjen, i närheten av ESS. Den kommer att ha viktiga funktioner för att kunna uppfylla en god teknisk standard för vagnarna. Vid högtrafik ska fem vagnar köra sträckan Lund C – ESS. Växer efterfrågan på trafiken så behöver vagnar förlängas och depån byggas ut. Planritningen ger möjlighet till det. 

Region Skåne ansvarar för depån

Det är Region Skåne som ansvarar för och äger depån. 

Skanska Sverige AB tilldelas den första delen av entreprenaden för spårvägsdepån

Den 6 september 2018 beslutade Regionfastigheter att tilldela Skanska Sverige AB den första delen av entreprenaden för Spårvägsdepån i Lund. Eftersom ingen överprövning skett av tilldelningsbeslutet för första delen av depåbygget, vann beslutet laga kraft tisdagen den 18 september. Skanska kommer ansvara för allt markarbete, men i entreprenaden ingår även ett samordningsansvar för själva depåbyggnadsentreprenaden som kommer upphandlas separat. Skanska ska även utföra vissa, för byggnaden spårvagnsspecifika, tekniska installationer samt utföra spåranläggningsarbeten och kontaktledningsarbeten på depåtomten.

NCC Sverige AB tilldelas bygget av den andra etappen av spårvagnsdepån 

Regionstyrelsen har beslutat att tilldela NCC Sverige AB ansvar för att bygga den andra etappen av spårvagnsdepån. 

I våras kom det tyvärr inte in några anbud för depåbygget. Därför delades bygget upp i två entreprenader. Skanska tilldelades den första och nu har alltså NCC Sverige AB tilldelats etapp två. 

Regionstyrelsen har nu också sagt ja till att utöka investeringskostnaden från 200 till 270 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på flera omtag i projekteringen, att den ursprungliga entreprenaden fick avbrytas och två nya upphandlingar skulle samordnas. När man avbryter en upphandling kortas också tiden för utföraren att genomföra bygget. Det kan leda till en större risk att kunna genomföra projektet. Det syns i ett högre riskpåslag från anbudsgivare i prissättningen. Avslutningsvis har även byggmarknaden varit överhettad vilket leder till högre priser.

Mer läsning

WSP generalkonsult vid projektering av Lunds spårvagnsdepå (2016-01-17)

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund