Depå

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå ifrån eller ha sin arbetsplats här.

Skiss över en möjlig utformning för spårvagnsdepån i Lund. Illustration: Tengbom.

Depån ska ligga längst ut på spårvägslinjen, i närheten av ESS. Den kommer att ha viktiga funktioner för att kunna uppfylla en god teknisk standard för vagnarna. Vid högtrafik ska fem vagnar köra sträckan Lund C – ESS. Växer efterfrågan på trafiken så behöver vagnar förlängas och depån byggas ut. Planritningen ger möjlighet till det. 

Skånetrafiken ansvarar för depån

Det är Skånetrafiken som ansvarar för och äger depån. Regionfastigheter som håller i upphandlingen för depå, fick inte några anbud på byggnation av spårvagnsdepå. Därför görs upphandlingen om genom att dela upp upphandlingen i två delar.

Skanska Sverige AB tilldelas den första delen av entreprenaden för spårvägsdepån

Den 6 september 2018 beslutade Regionfastigheter att tilldela Skanska Sverige AB den första delen av entreprenaden för Spårvägsdepån i Lund. Skanska kommer ansvara för allt markarbete, men i entreprenaden ingår även ett samordningsansvar för själva depåbyggnadsentreprenaden som kommer upphandlas separat. Skanska kommer även utföra vissa, för byggnaden spårvagnsspecifika, tekniska installationer samt utföra spåranläggningsarbeten och kontaktledningsarbeten på depåtomten.

Tilldelningsbeslutet äger laga kraft om tio dagar förutsatt ingen överprövning sker och markarbetena beräknas starta under oktober månad.

Den första delen omfattar mark och BEST. I BEST ingår spår, kontaktledningar och specifik teknik som behövs för vagnarna utanför och inne i depån. Den andra delen omfattar själva byggnaden. Tilldelning av den andra delen sker senare i höst. Läs mer på Skånetrafikens webbplats.

Mer läsning:

WSP generalkonsult vid projektering av Lunds spårvagnsdepå (2016-01-17)

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund