Depå

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå ifrån eller ha sin arbetsplats här.

Skiss över en möjlig utformning för spårvagnsdepån i Lund. Illustration: Tengbom.

Depån ska ligga längst ut på spårvägslinjen, i närheten av ESS. Den kommer att ha viktiga funktioner för att kunna uppfylla en god teknisk standard för vagnarna. Vid högtrafik ska fem vagnar köra sträckan Lund C – ESS. Växer efterfrågan på trafiken så behöver vagnar förlängas och depån byggas ut. Planritningen ger möjlighet till det. 

Region Skåne ansvarar för depån

Det är Region Skåne som ansvarar för och äger depån. 

Skanska Sverige AB tilldelas den första delen av entreprenaden för spårvägsdepån

Den 6 september 2018 beslutade Regionfastigheter att tilldela Skanska Sverige AB den första delen av entreprenaden för Spårvägsdepån i Lund. Eftersom ingen överprövning skett av tilldelningsbeslutet för första delen av depåbygget, vann beslutet laga kraft tisdagen den 18 september. Skanska kommer ansvara för allt markarbete, men i entreprenaden ingår även ett samordningsansvar för själva depåbyggnadsentreprenaden som kommer upphandlas separat. Skanska ska även utföra vissa, för byggnaden spårvagnsspecifika, tekniska installationer samt utföra spåranläggningsarbeten och kontaktledningsarbeten på depåtomten.

Den andra delen omfattar själva byggnaden. Tilldelning av den andra delen sker senare i höst. Läs mer på Skånetrafikens webbplats.

Mer läsning

WSP generalkonsult vid projektering av Lunds spårvagnsdepå (2016-01-17)

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund