Finansiering

Projekt Spårväg Lund C - ESS är ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Region Skåne. Lunds kommun ansvarar för finansieringen av spår- och hållplatsbyggande. Region Skåne ansvarar för finansiering av spårvagnar, bygge av depå samt trafikering.

Finansieringsmodellen för infrastrukturen, det vill säga byggande av spår och hållplatser, är den del som Lunds kommun står för och ser ut så här:

Sedan starten av genomförandet står Lunds kommun för 50 procent av kostnaderna, 373 miljoner kronor. Resterande 40 respektive 10 procent, 298,5 miljoner kronor respektive 74,5 miljoner kronor, är statliga bidrag via Stadsmiljöavtalet och Sverigeförhandlingen. Kommunen har även lagt 30 miljoner kronor på projektet innan genomförandet startade.

Stadsmiljöavtalet

Kommuner och landsting kan söka stöd hos Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik.

För Lunds kommun innebär Stadsmiljöavtalet att kommunen åtar sig en del motprestationer för bidraget, vilka är:

 • Förtätning i Kunskapsstråket
 • Utbyggnad av Brunnshögsområdet
 • Utbyggnad av kollektivtrafik
 • Utveckling av stadsbusslinjenätet
 • Utbyggnad av gång- och cykelnätet

Dessutom ingår det i avtalet att Lunds kommun ser över hastighet och utformning av gatorna i staden, med hänsyn till gående, cyklister och kollektivtrafik. Kommunen ska också se över parkeringsstrategi, parkeringsnorm och avgifter för minskat antal bilar och biltrafik i staden. Under tiden för spårvägsbygget kommer kommunen att arbeta med så kallad mobility management, i syfte att få fler att använda de hållbara transportslagen.

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen syftar till att genomföra förhandlingar med syfte att ta fram åtgärder som förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län.

För Lunds kommun innebär Sverigeförhandlingen att:

 • Staten åtar sig att medfinansiera storstadsåtgärder i Lund med ytterligare 74,5 miljoner kronor till spårvägen, utöver redan beviljade medel via stadsmiljöavtal. Staten bidrar då med totalt 373 miljoner kronor, vilket motsvarar 50 procent.
 • Staten åtar sig att medfinansiera cykelåtgärder vid Lund C med 40,75 miljoner kronor.
 • Lunds kommun åtar sig att färdigställa totalt 15 000 bostäder till och med år 2035.
 • Lunds kommun åtar sig att medfinansiera med 120 miljoner kronor för investering av ny höghastighetsjärnväg.
 • Höghastighetsstation i Lund ska vara Lund C.
 • Lunds kommun åtar sig att förskottera medel till staten för investering av ny höghastighetsjärnväg via Lund C med 116 miljoner kronor, vilket återbetalas med sista del år 2035.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna längs spårvägsstråket är dessutom medfinansiärer på så vis att de är med och betalar gatukostnadsersättning.

Beräknad avkastning på investeringen är:

 • Bättre miljö, fler kollektivresenärer
 • Positiv stadsutveckling, stadsliv, nya mötesplatser
 • Höjda markpriser på kommunal mark
 • Högre tillväxttakt i bostadsbyggandet

Region Skåne

Till detta kommer Region Skånes finansiering av spårvagnar och depå. Rapport om trafikekonomi finns att läsa här.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund