Organisation

Projekt Spårväg Lund C - ESS är ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Region Skåne. Parterna arbetar sedan 2013 i en gemensam projektorganisation. Lunds kommun ansvarar för infrastrukturen. Region Skåne ansvarar för finansiering och inköp av fordon, byggnation av depå, kundmöte och trafikering.

Bilden visar organisationsplanen, där grönmarkerat avser Lunds kommuns ansvarsområden och orangemarkerat avser Region Skånes ansvarsområden.

Infrastruktur

Lunds kommun ansvarar för bygget av själva spårvägen. Entreprenören Skanska utför arbetet, som förutom att lägga spår innebär flytt av ledningar, byggande och flytt av bro till E22, anpassning av yta för framkomlighet under byggtiden, anläggande av gång- och cykelvägar, flytt och plantering av träd med mera.

Fordon

Region Skåne, genom Skånetrafiken, ansvarar för inköp av fordon. Order har lagts på sju stycken spårvagnar, som är 33 meter långa. Leverantör är spanska CAF. Läs mer om vagnarna genom att klicka här.

Affär ochTrafik

Region Skåne, genom Skånetrafiken, ansvarar för trafiken på spårvägen. Turerna ska schemaläggas och bemannas. Samma avtal som gäller för övriga trafikslag inom Skånetrafiken, kommer att gälla för spårvägen. Det innebär att Netbuss kommer att köra spårvagnarna så länge de har avtalet. Trafikstart är planerat till våren 2020.

Kundmöte

Region Skåne, genom Skånetrafiken, är ansvarig gentemot de kunder som kommer att resa med och använda den färdiga spårvägen. Samma biljettsystem som gäller för övriga trafikslag inom Skånetrafiken kommer att gälla för spårvagnarna. Skånetrafikens kundtjänst kommer att serva spårvagnarnas resenärer.

Kommunikation

Lunds kommun ansvarar för kommunikationen kring spårvägsbygget och vad det innebär för Lundabor, trafikanter i Lund och andra som påverkas. Lunds kommun för dialog med medborgare och svarar på frågor om bygget och förmedlar synpunkter och önskemål vidare för eventuella åtgärder.

Lunds kommun berättar också om vad spårvägen kommer att innebära för hur staden växer och utvecklas på längre sikt, nya planer för kunskapstråket, Ideon och Brunnshög.

Region Skåne ansvarar för kommunikation som berör Skånetrafiken och Skånetrafikens kunder under byggtiden. Skånetrafiken kommer också att ansvara för kommunikationen när trafiken kommer igång och stå för den information som resenärer och andra trafikanter behöver ta del av.

Visionsbild depå, Region Skåne

Depå

Region Skåne ansvarar, genom Skånetrafiken, för uppförandet av depån vid spårvägens norra ändhållplats. Region Skåne kommer att äga depån. Depån ska bestå av verkstad och uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå från depån. Upphandlingen av entreprenör för byggandet av depån pågår.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund