Gestaltning av spårvägen

Trafiksäker, funktionell och estetisk. Det är målen för gestaltning av spårvägen på sträckan Lund C-ESS.

Riktlinjer för spårvägsgestaltning beskriver utformningen av hela gaturummet, enligt bilden ovan.

Utformningen av spårvägskorridoren - gaturummet där spårvagnar ska gå - finns beskriven i dokumentet "Riktlinjer för gestatlning av spårvägen Lund C-ESS". Syftet med riktlinjerna är att föreslå en långsiktigt hållbar lösning som säkerställer kvalitet, form, funktion och omsorg åt det offentliga rummet där spårvagnar passerar.

En viktig parameter i arbetet med gestaltningen av sträckan har varit utrymmesbehov. Men riktlinjerna har tagits fram också med hänsyn till Lunds identitet, karaktär och specifika platsförutsättningar.

Trafiksäkerhet
Utformningen av spårvägen och gaturummet intill ska vara lätt att läsa och förstå. Utformningen ska vara konsekvent för att minska risken för felaktiga beteenden och misstolkningar av trafiksituationer.

Spårvägen ska gå på en egen upphöjd bana, separerad från all annan trafik. I anslutning kommer vi även att bygga nya gång- och cykelbanor. Stora delsträckor av spårvägen kommer att gå i gräs - en estetisk och en miljövänlig lösning, men också en trafiksäkerhetsåtgärd. Korsningar med andra trafikslag blir vinkelrätta.

Passager och korsningar
Både biltrafik, cyklister och gående har väjningsplikt mot spårvagnar, vilket gör att det är extra viktigt med en självförklarande utformning. Passager och bilkorsningar över spårvägen ska därför markeras tydligt med avvikande material, färg eller ytstruktur. Passager över spårväg ska ha en annan utformning än passager över väg: igenkänning bidrar till en ökad trafiksäkerhet.

Vita linjen
"Vita linjen" är ännu ett element som bidrar till trafiksäkerheten: det är ett linjärt element som fungerar som en röd tråd längs hela sträckan. Den löper utmed spåren och avgränsar tracén från körbanor, gång- och cykelvägar samt andra anslutande ytor. Vita linjen ska ha en kontrasterande färgton och visa tydligt var spårområdet är för att öka läsbarheten och trafiksäkerheten.

Vita linjen ska vara 30 cm bred och ha en visning på 12 cm så att man inte av misstag kör, cyklar eller går in i spårområdet. Den bidrar till att det är möjligt med en öppen utformning av spårvägen.

Material för tracé
Spårvagnar är yteffektiva fordon som inte kräver hårdgjorda ytor om de inte går i blandtrafik. Det som behöver hårdgöras i Lund är hållplatser, passager samt St. Laurentiigatan då den ligger inom området där stadsvallarna en gång fanns och därmed ska beläggas med gatsten.

I övrigt är gräs det material som ska känneteckna lundatracén. Förutom att gräs är estetiskt tilltalande ger det också en högre biologisk mångfald och påverkar mikroklimatet positivt. Gräset binder partikelföroreningar, dämpar ljud och vibrationer samt tar hand om dagvatten på ett naturligt och hållbart sätt.

Dessutom markerar gräsbeläggning, tillsammans med den upphöjda ytan och vita linjen, tydligt att ytan är avsedd enbart för spårvagnar - en viktig signal utifrån trafiksäkerhetssynpunkt.

 

Allt det gröna i tracén är vegetation: gräs och lökväxter i och intill spåret, samt träd och buskar i anslutande ytor. För en mer detaljerad beskrivning se dokumentet "Riktlinjer för gestaltning".

Vegetation
Således ska spårvägen i Lund utgöra ett grönt och tilltalande stråk. Förutom gräs i spåret ska vi plantera träd, buskar och markvegetation i anslutning till tracén. Trädplan för Lunds kommun är vägledande i trädval, men vi ska också följa rekommendationer som beskrivs i rapporten "Träd vid spårväg". En del av de befintliga träden längs sträckan är tyvärr i dåligt skick och anläggningen av spårvägen blir ett bra tillfälle för förnyelse.

Spårvägen blir också ett blommigt stråk. På vissa ställen ska lökväxter planteras i spårgräsytor. En bärande idé är att låta lökväxter i blått få dominera. Blomningsperioder överlappas och ger blomprakt över så stor del av säsongen som möjligt, exempelvis, enligt schemat nedan.

Årsskema för lökväxter i och intill tracén. Källa: Riktlinjer för gestaltning av spårväg Lund C-ESS

Även en del av restytor kommer att användas för växtplanteringar. Till exempel, sträckan vid Universitetssjukhuset ska ramas in med lavendel och prydnadsgräs. Planteringsytorna ska bli upphöjda för att skapa bättre rumslighet och en tydlig avgränsning till trafikrummet.

Belysning
Belysningen förstärker stadens struktur i mörkret. Ljus bidrar till ökad orienterbarheten i stadsrummet, vägleder och skapar trygghet. Belysningen för gatan, där spårvägen går, ska vara genomgående för hela gatan. Där två gator möter varandra är det "spårvägsgatans" belysning som behålls i korsningen för att förtydliga spårvägen.

Armaturer kommer att variera längs med sträckan eftersom olika stadsrum har olika karaktärer, men ambitionen är att fästa belysningen på kontaktledningsstolpar för att minska antal stolpar. Spårvägen ska belysas med vitt ljus, vägar samt gång- och cykelbanor belyses med varmt gult ljus. Detta - av trafiksäkerhetsskäl.

 

Mer läsning:

Läs hela dokumentet:

Riktlinjer för gestaltning: del 1 Bakgrund_och_analys (pdf, 5 Mb)
Riktlinjer för gestaltning: del 2 Utformningsprinciper (pdf, 18 Mb)
Riktlinjer för gestaltning: del 3 Utformning av sträckan (pdf, 36 Mb) 

Mer läsning:

Rapport Träd vid spårväg (pdf)