Lund vilar på en grön grund

Spårvägen i Lund är en del av stadens satsning på hållbarhet. Även om spårvägen blir ett helt nytt sätt att resa vilar den på en lång tradition av gröna planer. Bakom allt finns LundaMaTs.

Anna Karlsson är trafikingenjör på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

LundaMaTs står för Strategi för ett hållbart transportsystem i Lund. Den första LundaMaTs kom redan 1999 och då var strategin unik i sitt slag i Sverige. LundaMaTs I fokuserade på cykel, verksamheternas transporter, miljöanpassad biltrafik och kollektivtrafik.

2006 kom LundaMaTs II, där ekonomi och social hållbarhet hade lagts till. Nu är vi inne på LundaMaTs III, som kom 2014. Här står människan i centrum och inte fordonen som hen reser med.

I LundaMaTs III, som kom 2014 står människan i centrum.

Modiga politiker stoppade motorväg rakt genom Lund

Lunds resa mot mindre biltrafik och större hållbarhet började dock långt tidigare. Anna Karlsson, som är trafikmiljöingenjör på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun kan berätta mer.
- Modiga politiker har det funnits länge i Lund. 1969 stoppades Genombrottet, en motorväg som var tänkt att skära rakt igenom staden. 1971 stängdes väg 108 av i centrala Lund. Tidigare gick vägen precis vid Stortorget och 21 000 bilar passerade stadens centrum varje dag. Det mänskliga perspektivet med krav på bättre luft och mindre buller fick stort gehör redan under tidigt 1970-tal, säger hon.

När Anna Karlsson kom tillbaka och började jobba i lund i början av 1990-talet hade Lilla Fiskategatan blivit en blifri gata för forgängare och cyklister.

Transporter och våra möjligheter – eller svårigheter – att ta oss fram väcker alltid känslor och människor har delade åsikter. I Lund är det svårt att förflytta sig med bil och det finns få parkeringsplatser. Detta är en medveten hållbarhetsstrategi som inte alla uppskattar.
- Första gången jag besökte Lund körde vi bil rakt in på Lilla Fiskaregatan och parkerade i en ruta. När jag sedan började jobba i staden i början av 1990-talet var biltrafiken borta från Lilla Fiskaregatan som hade blivit en bilfri gata för fotgängare och cyklister, säger Anna Karlsson.

Agenda 21 påverkade kommunernas klimatarbete

Vid den här tiden hade fler gator i centrum blivit bilfria och Agenda 21, ett handlingsprogram som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, fick inverkan på kommunernas klimatarbete. Kommunens tjänstemän fick i uppdrag att ta fram ett miljöanpassat transportsystem, det som sedan blev LundaMaTs. Syftet med hela strategin var att möta kommunens utmaningar när det gäller transporter.

- LundaMaTs låg väl i tiden och kommunen fick statliga medel för att få människor att cykla mer. Cykelvägnätet byggdes ut och vi drev en kampanj som skulle få barn och föräldrar att ta cykeln till skolan.

En kampanj skulle få fler barn och föräldrar att cykla till skolan.

Nu skapades även Lundalänken, en separat busslänk och spårvägens föregångare, som invigdes 2003. Bakom strategin LundaMaTs finns sedan starten en stor politisk enhet och styrkan med dokumentet är dess långsiktighet, säger Anna Karlsson.

Fokusområden för ett hållbrare transportsystem i Lund

I LundaMats III listas sex fokusområden för ett hållbarare transportsystem i Lund.

I de östra tätorterna finns flera vackra naturområden.

  1. Utveckling i de östra tätorterna. Det måste finnas service så att de som bor här inte behöver resa iväg för att göra ärenden.
  2. En levande stadskärna där många ska vilja vistas och handla utan att biltrafiken ökar.
  3. Verksamheters transporter. Hur stadens företag kan hantera sina godstransporter och personalens arbetsresor på ett hållbart sätt har stor betydelse.
  4. Regional arbetspendling. Här är spårvägen en del av lösningen på hur den växande skara som pendlar till och från jobbet i Lund kan resa miljövänligt och enkelt.
  5. Växande Lund. Staden ska växa inåt genom förtätning för att vi inte ska ta åkermark i anspråk. Fler människor kommer att få dela på mindre allmän yta. Lunds kommuns nya översiktsplan säger att allt tillkommande resbehov ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik.
  6. Innovativa Lund. Här arbetas det systematisk med att ta fram metoder för att ta vara på den innovativa kraft som finns i den egna organisationen, inom andra verksamheter och hos allmänheten.

- I dag genomsyrar LundaMaTs Lunds kommuns tjänstemäns dagliga arbete och vi utvecklar ständigt strategin. Stadsbyggnadskontoret utgår till exempel från LundaMaTs i en stor del av sin planering för nya bostadsområden. Flera kommuner och regioner har liknande strategier, säger Anna Karlsson.

Nio trender inför framtiden

I LundaMaTs talas det om nio trender inför framtiden. Mer om trenderna kan du läsa i LundaMaTs III i pdf-format, på sidan 8. 

Urbaniseringen fortsätter länge

Sverige är det land som urbaniseras snabbast i Europa. Urbaniseringen sker i hela världen och år 2050 kommer 75 procent av jorden befolkning att bo i städer.

Naturresurser och miljö blir bristvaror

Det förbrukas mer resurser än vad som förnyas. Mycket talar för en topp på användandet av olja, metaller, mineraler och vatten inom tidsspannet fram till 2050.

Klimatförändringarna kan inte ignoreras

Effekterna av klimatförändringar till följd av global uppvärmning får allt större betydelse och påverkar våra samhällen.

Befolkningen ökar och åldras

Störst ökning sker i städerna. Ökningen väntas plana ut vid 2035.

Vi blir mer glokala

Effekter av andra trender leder till folkförflyttningar. När är svårt att säga, forskning visar att man stannar i sin region i det längsta och också ofta återvänder om det är möjligt.

Individualism och idealism – samtidigt

I dag råder en individualism med omedelbar behovstillfredsställelse. Samtidigt gror en idealism där man engagerar sig med andra. En ökad insikt om konsekvenserna av konsumtionssamhället skapar en ökad miljö- och konsekvensmedvetenhet hos framför allt unga.

Ny teknik och kommunikation

I dag finns en stark tilltro till tekniska lösningar på framtida problem. Dock kommer tekniska lösningar inte att räcka till, det kommer att krävas förändringar i beteende och livsstil.

Hälsan allt viktigare

Förståelse för hur vår livsstil påverkar välmående ökar. Hälsotrenden i vid bemärkelse blir stor. Medvetenheten om vad vi äter, hur vi rör oss och om livskvalitet ökar.

Nya resmönster

Människors fritidsresor blir allt fler och längre. Både semesterresor och vardagsresor för till exempel upplevelser, rekreation, inköp och aktiviteter ökar. Fritidsresorna är inte lika regelbundna och platsbestämda som arbetspendlingen, vilket försvårar effektiviseringen.

Så här ser LundaMaTs ut i broschyrform.

Hela LundaMaTs

Här kan du läsa hela LundaMaTs som webbsida. 

Text/foto: Kristina Strand Larsson.