Så blir det

Huvudprincipen i gestaltningen av spårvägen i Lund är den öppna utformningen. Inspiration till de öppna lösningarna är framför allt hämtade från Frankrike, där ett trettiotal nya system öppnats under senare år. Spårvägen i Lund får en tydlig och självförklarande gestaltning och ska smälta in i gaturummet utan att upplevas som barriär. Spårvägen ska gå på ett eget utrymme i gatan.

Viktiga principer i gestaltningen av spårvägen är den vita linjen, som markerar spårområdet, samt att spåren till största del går i gräs. Dessutom att gestaltningen är konsekvent vid passager för bil och passager för gång- och cykeltrafik.

Karta: Lunds kommun.

Tyst spårväg kan gå nära bebyggelse

Spårväg är ett yteffektivt transportsätt. Eftersom spårvagnar är tysta och inte släpper ut avgaser, kan de gå närmare bebyggelsen än bil- och bussgator. I andra länder i Europa har vi sett hur spårvägssystem uppfattas positivt av resenärerna, vilket får personer som inte tidigare åkt kollektivt att välja spårvägen – Spårväg lockar bilister. 

Träd, gräs och nya cykelvägar

Spårområdet kommer huvudsakligen att utföras i gräs. Det medför dels att spårvägen tillför mer grönska i gaturummet, dels att ytor som i dag är hårdgjorda med till exempel asfalt omvandlas till grönytor. Detta minskar belastningen på dagvattensystemet. Gräs kan på ett bättre sätt ta hand om regnvatten och dämpar dessutom buller. Spårvagnar använder effektiva elmotorer och har låg friktion mellan hjul och räl. Det gör att de kommer långt med lite energi. Dessutom drivs spårvagnar med grön el och släpper inte ut någon koldioxid eller andra skadliga avgaser i gatumiljön.

Förutom tracén - själva spårområdet - kommer vi att anlägga nya gång- och cykelvägar i anslutningen av spårvägen, plantera nya träd och förse spårkorridoren med förbättrad belysning.

Här kan du se en film på Youtube om träden som ska planteras längs spårvägen.

Utformningen av spårvägen i Lund beskrivs i detalj i Riktlinjer för gestaltning (se länken nedan). Delar ur riktlinjerna har detaljerats och presenteras här på en undersida för varje sektion.

Mer läsning:


Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 1 Bakgrund och analys (pdf, 5 Mb)
Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 2 Utformningsprinciper (pdf, 18 Mb) 
Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 3 Utforming av sträckan (pdf, 36 Mb)

Lund Vision 2025 (pdf)
Kunskapsstråkets webbplats 
Brunnshögs webbplats 

Fler dokument hittar du på dokumentsidan på denna webbplats.