Brunnshög - utformning

Brunnshög är under uppbyggnad. Området kommer att befolkas av ungefär 40 000 personer år 2035, personer som bor eller arbetar i området. Till en början anläggs temporära byggvägen. Slutligt ytskikt kommer att färdigställas när området är utbyggt.

Visionsbild över Brunnshög

I Brunnshög planeras tre hållplatser. En av dem blir vid Brunnshög centrum, nordost om den lilla cirkulationsplatsen vid Odarslövsvägen, en vid MAX IV och en vid ESS. Spårvägssträckan och gaturummet byggs på tidigare obebyggd mark. Spåret kommer att gå i gräs och en längsgående cykelbana byggs i dagsläget. Området kommer att förändras och byggas ut under lång tid och då förändras gatusektionerna.

Vill du läsa mer om Brunnshög, klicka här.

Vill du läsa mer om MAX IV, klicka här.

Vill du läsa mer om ESS, klicka här.

Visionsbild över centrala Brunnshög

Området sträcker sig till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och det planerade området mellan dem, Science Village. Norr om ESS byggs ett enkelspår som ska gå till spårvagnsdepån.

Utformningen genom Brunnshög blir i princip som skissen nedan.