Ideontorget - utformning

Sträckan mellan Ideon och Sångarevägen kommer att få en stadsmässig karaktär. Hållplatsen Ideon ska omringas av ett nytt torg och nya byggnader. Sektionen ner mot och under E22 breddas rejält för att ansluta till nästa spårvagnshållplats, Höjdpunkten. Det planeras för omfattande förtätning längs med spårvägen här.

Torget och hållplatsen kommer att utgöra en viktig nod längs sträckan. Torget är planerat att vara långsmalt och löpa utmed hållplatsen. Platsen har en markant höjdskillnad i öst-västlig riktning. Från Ideontorget och österut går det att köra bil i båda riktningarna.

Hastigheten på spåret blir 18 km/timme genom torget och 30 km/timme i övrigt.

Skissen nedan visar utformningen från sidan och ovanifrån.