Sjukhusområdet - utformning

Gaturummet vid sjukhushållplatsen är brett med ett flertal körfält för bussar och bilar, gång- och cykelbanor samt spårväg. Hållplatsen, som redan idag är en av Skånes största noder för kollektivtrafik, får plattformar för både spårvagnar och och bussar. Den placeras med direkt anslutning till den nya entrégatan till sjukhusområdet.

Den breda sektionen innebär många hårdgjorda ytor. För att mjuka upp och få in mer grönt planeras träd och vegetation på samtliga ytor där det är möjligt.

Närmast sjukhuset kommer spårvagnshållplatsen och utanför den går körbanor och där ligger också busshållplatsen. Längs sidorna löper gång- och cykelbanor. Övergångsställen planeras på båda sidor om hållplatsen. Norr om hållplatsen byggs en ny cykelparkering. Nya Blåljusgatan ersätter Entrégatan, som huvudsaklig infartsväg till sjukhuset.

Skissen nedan visar hållplatserna från sidan och ovanifrån.