Sölvegatan - Sångarevägen - utformning

Liksom området kring det nya Ideon-torget kommer sträckan längs Sölvegatan att förtätas, det vill säga nya byggnader uppförs i området och gärna på höjden.

Visionsbild Sölvegatan vid Ideon

Spåret kommer även längs Sölvegatan att löpa i gräs, förutom vid hållplatser och i övergångar. Vid denna stäckan ska körbanor löpa längs med spåret och gång- och cykelbanor längs sidorna. Övergångar är planerade i korsningen vid Scheelevägen. Träd kommer att planteras på båda sidor om spåren.

Hastigheten på spåret blir 30 km/timme.

 

Skissen nedan visar utformningen från sidan och ovanifrån.