Stadsrum och stadsutveckling

Spårvagnar i Lund är en ny företeelse som ska integreras i staden och bidra till en förbättrad trafikmiljö, men också till stadsförnyelsen i stort.

Lund från ovan. Foto: Bergslagsbild.

Spårvägen är en ny ryggradsstruktur som ska förbinda den medeltida stadskärnan med den nya stadsdelen, Brunnshög. Spårvägen har också en bärande roll i den större stadsutvecklingen längs hela sträckan: fast infrastruktur ger stabilitet åt staden. Den är en långsiktig investering som attraherar andra satsningar i sin närhet. Noderna i Kunskapsstråket – som sträcker sig från universitetsområdet och Skånes universitetssjukhus via Ideon och Medicon Village till Brunnshög – kan med spårvägen utvecklas till lokala centrumpunkter och ge förutsättningar för det fortsatta stadsbyggandet. 

Spårvägen förutsättning för stadsutveckling längs sträckan

Spårvägsanläggningen är därför inte bara en kollektivtrafiklösning utan också en förutsättning för den planerade stadsutvecklingen längs spårvägslinjen: stationsområdet och Clemenstorget, sjukhusområdet, universitetscampus, området kring Ideon och Medicon Village, tunneln under E22 som ska koppla samman staden på bägge sidor motorvägen, samt utbyggnad av Brunnshög. Införandet av spårvägen i sig markerar att trafiksystemet och stadsbyggandet tar en ny mer hållbar riktning. 

Huvudprincipen i gestaltningen av spårvägen i Lund är den öppna utformningen. Inspiration till de öppna lösningarna är framför allt hämtade från Frankrike, där ett trettiotal nya system öppnats under senare år. Spårvägen i Lund får en tydlig och självförklarande struktur och ska smälta in i gaturummet utan att upplevas som barriär. Spårvägen ska gå på egen bana. 

Tyst spårväg kan gå nära bebyggelse

Spårväg är ett yteffektivt transportsätt. Eftersom spårvagnar är tysta och inte släpper ut avgaser, kan de gå närmare bebyggelsen än bil- och bussgator. I andra länder i Europa har vi sett hur spårvägssystem uppfattas positivt av resenärerna, vilket får personer som inte tidigare åkt kollektivt att välja spårvägen – Spårväg lockar bilister. Spårvägens utformning i Lund ska vara öppen och utgöra en naturlig del av stadsrummet. 

Träd, gräs och nya cykelvägar

Spårområdet kommer huvudsakligen att utföras i gräs. Det medför dels att spårvägen tillför mer grönska i gaturummet, dels att ytor som i dag är hårdgjorda med till exempel asfalt omvandlas till grönytor. Detta minskar belastningen på dagvattensystemet. Gräs kan på ett bättre sätt ta hand om regnvatten. Spårvagnar använder effektiva elmotorer och har låg friktion mellan hjul och räl. Det gör att de kommer långt med lite energi. Dessutom drivs spårvagnar med grön el och släpper inte ut någon koldioxid eller andra skadliga avgaser i gatumiljön.

Förutom tracén - själva spårområdet - kommer vi att anlägga nya gång- och cykelvägar i anslutningen av spårvägen, plantera nya träd och förse spårkorridoren med en förbättrad belysning.

Här kan du se en film på Youtube om träden som ska planteras längs spårvägen.

Utformningen av spårvägen i Lund beskrivs i detalj i Riktlinjer för gestaltning (se länken nedan).

 


Mer läsning:


Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 1 Bakgrund och analys (pdf, 5 Mb)
Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 2 Utformningsprinciper (pdf, 18 Mb) 
Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 3 Utforming av sträckan (pdf, 36 Mb)

Lund Vision 2025 (pdf)
Kunskapsstråkets webbplats 
Brunnshögs webbplats 

Fler dokument hittar du på dokumentsidan på denna webbplats.