Stora arbetsplatser i Kunskapsstråket

Spårvägen byggs i ett stråk som redan idag är regionens största arbetsplats för kunskapsbaserade verksamheter.

Visionsbild av kunskapsstråket och Brunnshög, Lunds kommun.

30 procent av kommunens utbyggnad fram till 2050 planeras i området längs spårvägen. Kunskapsstråket – som går via universitetsområdet, Skånes universitetssjukhus, Ideon och Medicon Village – är kopplingen mellan Lunds historiska centrum och Brunnshög. Här kommer spårvägen att utgöra ryggraden. I området finns i dag cirka 25 000 arbetsplatser och nästan 30 000 heltidsstudenter, vilket gör det till regionens största arbetsplats för kunskapsbaserade verksamheter.

Kunskapsstråket och Brunnshög är regionala motorer för tillväxt

Lund försörjer, i kraft av Lunds universitet, Skånes universitets- sjukhus och forsknings- och utvecklingsföretagen inom Ideon och Brunnshög en stor del av regionen med kvalificerade arbetsplatser. Lunds kommun och särskilt Brunnshög och Kunskapsstråket är en regional motor för tillväxt.

De planerade spårvägshållplatserna blir viktiga knutpunkter och utgångspunkter för att skapa levande stadsmiljöer längs sträckan. Hela området ska utvecklas till en stadsdel med tät bebyggelse, mycket folk och god service.

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola är en av de största fakulteterna vid Lunds universitet och landets tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning och forskning. LTH har 9 600 studenter och 1 500 anställda från hela världen.

Skånes Universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus bedriver förutom vård även utbildning och forskning. Sjukhuset har främst verksamhet i Malmö och Lund – men även på flera andra orter – och är Sveriges tredje största sjukhus. Inom SUS finns omkring 11 300 medarbetare med över 100 olika yrken.

Ideon, Medicon Village, Mobile Heights, Sony och Ericsson

I dag domineras detta område av företagen. Det kommer dock att ändras en del de kommande åren genom byggande av bostäder, parker och service. Även lokaler för forskning och företag ska uppföras. Förtätad bebyggelse ger en mer blandad och varierad arkitektur. Området ska öppnas upp och naturliga mötesplatser och cykelstråk ska skapas. Den nya knutpunkten blir Ideontorget med sin spårvägshållplats.

 

MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd.

MAX IV

MAX IV, Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, är världens ljusstarkaste synkrotron-ljusanläggning. Här ska det osynliga att göras synligt. MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd. Fullt utbyggt ska anläggningen ta emot mer än 2 000 forskare årligen. De forskar inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi.

ESS – The European Spallation Source

ESS, som kommer att bli världens främsta materialforskningsanläggning, byggs för närvarande och förväntas vara i full drift 2023. På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa. Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS öppnar vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Tillsammans med MAX IV-anläggningen ska ESS bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen.

Science Village Scandinavia

Mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS planeras Science Village Scandinavia, en forskningsmiljö för företag och forskningsinstitutioner som kompletterar forskningsanläggningarna. Visionen och målet är en stadsdel med fokus på vetenskap, förnybar energi, kollektivtrafik och återvinning. Stadsmiljön ska bli grön och inspirerande.